Kamerový průzkum

Kamerová prohlídka (monitoring, TV revize), slouží k průzkumu a dokumentaci stávajícího technického stavu potrubních systémů a následně ke kontrole kvality provedených sanačních prací. Před započetím každé revize je nutné mít trubní vedení bez průtoku ( odstaveno z provozu) a řádně vyčištěné. Kamerový průzkum je podkladem pro vyhodnocení stavu potrubí a navržení nejvhodnější bezvýkopové technologie opravy nebo rekonstrukce.

Objednejte si nás

Kamerová prohlídka (monitoring, TV revize), slouží k průzkumu a dokumentaci stávajícího technického stavu potrubních systémů a následně ke kontrole kvality provedených sanačních prací. Před započetím každé revize je nutné mít trubní vedení bez průtoku ( odstaveno z provozu) a řádně vyčištěné. Kamerový průzkum je podkladem pro vyhodnocení stavu potrubí a navržení nejvhodnější bezvýkopové technologie opravy nebo rekonstrukce.

Kamerová prohlídka dešťových svodů a kanalizace

Kamerové prohlídky (monitoring, TV revize), slouží k průzkumu a dokumentaci stávajícího technického stavu trubních systémů a ke kontrole kvality provedených sanačních prací ( např. inverzním rukávcem). Před započetím každé revize je nutné trubní vedení řádně vyčistit, tj. zbavit veškerých sedimentů, nánosů a dalších překážek, které by znemožnily dokonalý průjezd monitorovacího zařízení.

Kamerová prohlídka kanalizace satelitní kamerou, umožňuje průzkum daného hlavního řádu, současně také inspekci napojených přípojek, nahlédnutím satelitní kamery umístěné na výsuvné tlačné tyči. K průzkumu domovních kanalizačních přípojek a svislých svodů v profilech DN 35 – DN 150 lze použít mechanický kamerový systém RIDGID s dosahem do 30 m, případně digitální samohybnou kameru RAUSCH v profilech DN 100 – DN 250 s dosahem 150 m. U menších trubních profilů (od DN 50) se používá tlačná kamera, která je opatřena flexibilním vyztuženým posuvným kabelem. Délka kabelu je odvislá od použitého typu kamer, např. 90 m. Systém má vysokou kvalitu obrazu a důraz je kladen na optimální osvětlení pomocí LED technologie.

Kamerová prohlídka kanalizace satelitní kamerou

K revizi stavu podzemních trubních systému využíváme monitorovací zařízení fy RAUSCH. Jedná se o samohybnou TV kameru s dosahem až 180 m. Tímto systémem lze provádět inspekci hlavních trubních vedení v profilech DN 150 – DN 1000. Provoz kamerových systémů je možný v různých typech prostředí ( např. vhké, mokré, agresivní výbušné apod.).

Výstupem kamerových zkoušek svodů a kanalizace  je kamerový záznam na nosiči CD/DVD s podrobnou dokumentací provedené inspekce potrubí nebo šachet s možností 3D vizualizace. Současně lze také provést záznam digitálního videofilmů (MPEG 1/2/4) a digitálních snímků ve formátu JPEG. Dokumentace je provedena dle požadované normy ATV nebo EN13508-2 s popisem v českém, slovenském, polském nebo ruském jazyce. Současně s videozáznamem je vyhotoven protokol z kamerové prohlídky, ve kterém jsou data o sledovaném potrubí a textový popis videozáznamu včetně popisu jednotlivých poruch a jejich zařazení do stupně poškození.

Provedená kamerová prohlídka kanalizace je podkladem pro zpracování vyhodnocení stavu potrubí a navržení technologie k opravě či rekonstrukci a to nejvhodnější bezvýkopovou technologie, případně jiný druh opravy.

Návaznost všech prací

Čištění kanalizace

Zobrazit službu

Kamerový průzkum

Zobrazit službu

Dešťové svody

Zobrazit službu

Ležatá kanalizace

Zobrazit službu

Kanalizační robot

Zobrazit službu

Ostatní

Zobrazit službu

Neváhejte nás kontaktovat

Objednejte si nás